Etický kodex člena

Členové Asociace jazykových škol se zavazují dodržovat tento Etický kodex, jehož smyslem je vnést do obchodního prostředí jazykových služeb etický rozměr a usměrňovat jednání členů k zodpovědnému morálnímu chování na trhu vůči klientům, spolupracovníkům i dalším podnikatelským subjektům. Kodex nemá právní platnost, ale jeho porušování může vést k vyloučení člena z Asociace jazykových škol (dále jen Asociace), kdy takový člen, který porušuje Etický kodex, již nadále nebude moci používat logo Asociace, vystupovat jako její člen a požívat výhod členství.

Člen se zavazuje k zodpovědnému jednání vůči klientům následovně:

 • Klienti se mají v případě potřeby na koho obrátit, tedy člen má jasně určenou kompetentní kontaktní osobu pro organizační potřeby a jazykového metodika pro specifické oborové potřeby.
 • Klienti mají možnost otestovat svoje znalosti před nástupem do kurzu, aby nedošlo k nedorozumění ohledně jazykové úrovně; člen umožní takové testování a zodpovědně doporučí klientovi vhodný kurz, případně alternativu.
 • Klienti mají přístup k informacím o tom, jak je kurz koncipován, na co je zaměřen, zda potřebují učebnici a za jakou cenu, jaká je cena kurzu, na kolik lekcí mají nárok, jaký je maximální počet účastníků ve skupině, kdo kurz vyučuje (minimálně na úrovni český / zahraniční lektor) a to vše před nástupem do kurzu. Člen se zavazuje tyto informace klientům poskytnout a následně splnit. Pokud by je z neočekávaných důvodů nemohl splnit, informuje o tom klienty a domluví s nimi alternativní řešení.
 • Klienti mají k dispozici všeobecné obchodní podmínky, podmínky organizace kurzů, podmínky rušení lekcí, jak se postupuje při nepřítomnosti lektora, kdy mají nárok na získání nějakého certifikátu či osvědčení o absolvování kurzů, jak mohou služby reklamovat. Člen se zavazuje takové podmínky klientům poskytnout před nástupem do kurzu a umožnit jim se k podmínkám vracet.

Člen se zavazuje k zodpovědnému jednání vůči lektorům a spolupracovníkům následovně:

 • Člen se chová k lektorům i ostatním spolupracovníkům čestně a odpovědně. Jedná tak, aby se vyhnul sporům, v případě jejich vzniku usiluje o smírnou a efektivní cestu řešení.
 • Lektoři i spolupracovníci mají uzavřenou smlouvu, ve které jsou uvedeny podmínky spolupráce včetně sazeb za výuku. Člen dodržuje dohody, které s lektorem a spolupracovníky uzavřel písemně i ústně.
 • Lektoři mají přístup k výukovým materiálům a možnost konzultací s jazykovým metodikem. Člen takový přístup zajišťuje.
 • Člen platí lektorům i spolupracovníkům ve smluvených termínech a podle uzavřených dohod.
 • Člen poskytuje lektorům i spolupracovníkům co nejvíce konkrétních informací, které potřebují pro zajištění výuky konkrétního klienta v jím očekávané kvalitě.

Člen se zavazuje k zodpovědnému jednání vůči ostatním podnikatelským subjektům na trhu následovně:

 • Člen se při své činnosti řídí zásadami dobrých mravů, zejména nepoužívá nekalé praktiky, jako je zavádějící reklama, nelegální získávání informací či jejich zneužití, podplácení, cenové dohody apod., které mohou ohrozit nebo poškodit ostatní subjekty působící na trhu.
 • Člen se vždy rozhoduje s ohledem na reálnou možnost dostát svému závazku. Přijímá pouze takové zakázky, které je schopen odborně a efektivně splnit sám, nebo s odpovídající odbornou asistencí, či na základě korektních smluvních vztahů s dalšími dodavateli.
 • Člen vždy jedná tak, aby zachoval čest a důstojnost podnikatelského stavu a dobrou pověst svou i Asociace. Je si vědom, že dodržování stanovených pravidel a sounáležitost s Asociací jej řadí mezi důvěryhodné podnikatelské subjekty.


Dokument schválen členskou schůzí dne 23. ledna 2015.

 


Partneři Asociace jazykových škol


Bohemia Ventures, spol. s r.o. Books & Books s.r.o. ONLINE jazyky - angličtina online pro samouky, s.r.o. Fraus MyCAT.cz LanguageCert Euroexam